ESPAnetlogotyp

PTPSpl

WSPpl

Wymagania redakcyjne

Referaty w języku angielskim poddane zostaną preselekcji, te zaś, które otrzymają pozytywne oceny, będą opublikowane w kwartalniku „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” lub w "Labor et educatio", zgodnie z wymogami wydawniczymi.

Referaty w języku polskim zostaną wydane w ramach publikacji pokonferencyjnej (monografii współautorskiej).

Organizatorzy konferencji ESPAnet Polska 2019 przyjmują wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane i niezłożone do druku w całości lub w części w innych czasopismach lub książkach, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. 

Informacja dla uczestników konferencji ESPAnet 2019 na temat warunków publikacji artykułów w kwartalniku „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”:

 • Redakcja przyjmuje artykuły napisane w języku angielskim. Istnieje możliwość opublikowania w wersji elektronicznej czasopisma dwóch wersji językowych artykułu – po angielsku i po polsku (tekst identyczny z wersją angielską, dostarczony przez autora, zredagowany przez redaktora językowego czasopisma).

 • Jeden artykuł naukowy może mieć nie więcej niż 3 autorów.

 • Autorzy zgłoszonych tekstów podają afiliację, adres instytucji wskazanej w afiliacji, adres elektroniczny do korespondencji oraz numer ORCID.

 • Wstępną ocenę i selekcję artykułów przed wysłaniem ich do redakcji przeprowadza komisja kwalifikacyjna, w której uczestniczy przedstawiciel redakcji „Problemów Polityki Społecznej”. Przekazanie artykułu redakcji nie oznacza zakwalifikowania go do druku.

 • Artykuł musi spełniać wszystkie wymagania redakcyjne opisane na stronie internetowej czasopisma: http://problemypolitykispolecznej.pl/index.php/wymagania-redakcyjne.

 • Procedura przyjęcia tekstów do druku obejmuje następujące etapy:

 1. Wstępna ocena merytoryczna dokonana przez komisję kwalifikacyjną, utworzoną przez organizatorów konferencji – w jej wyniku artykuł może zostać przekazany redakcji lub niezakwalifikowany do dalszych prac redakcyjnych.

 2. Wstępna ocena merytoryczna i redakcyjna przeprowadzona przez członków redakcji „Problemów Polityki Społecznej”, w tym sprawdzanie w systemie antyplagiatowym oraz ocena poprawności językowej – na tym etapie artykuł może być zaakceptowany do dalszych prac lub odesłany z prośbą o poprawki albo odrzucony.

 3. Złożenie przez autora/autorów oświadczenia o autorstwie (do pobrania z: http://problemypolitykispolecznej.pl/index.php/wzory-dokumentow).

 4. Przekazanie artykułu do recenzji w trybie tzw. podwójnej „ukrytej” recenzji (opis procedury recenzowania dostępny na: http://problemypolitykispolecznej.pl/index.php/recenzowanie).

 5. Naniesienie przez autora/autorów poprawek porecenzyjnych (w tym uwag redaktora merytorycznego i – ewentualnie – statystycznego) lub odrzucenie przez redakcję tekstu, który otrzymał niekorzystne recenzje.

 6. Autoryzacja tekstu po redakcji językowej.

 7. Podpisanie umowy o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich.

 8. Publikacja (w 2020 roku).

 

Wymagania redakcyjne dla:

źródło: http://www.ejournals.eu/Labor-et-Educatio/menu/751/

Laobor et educatio -Wymagania dla autorów

Wskazówki edytorskie dla Autorów:

 • Redakcja zwraca się z prośbą o przesyłanie tekstu przygotowanego w edytorze WORD (najlepiej jeśli będzie to najnowsza wersja pakietu OFFICE, rozszerzenie pliku powinno mieć nazwę .docx).

 • Prosimy używać czcionki Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany z dwu stron.

 • Prosimy nie stosować pogrubień i rozstrzeleń.

 • Tekst powinien zawierać śródtytuły.

 • Artykuł musi być zaopatrzony w abstrakt w języku polskim i angielskim, 3 do 5 słów kluczy w języku polskim i  angielskim oraz tytuł przetłumaczony na język angielski.

 • Od numeru 4/2016 w  Labor et Educatio, obowiązuje standard redagowania przypisów (w formie odsyłaczy bibliograficznych) i bibliografii ustalony przez American Psychological Association - APA.

Wzór przypisów:

a) publikacja 1 autora:

Nazwisko autora (data) tekst.

Przykład:  Kowalski (2010) stwierdza, że....

Badania wskazują, iż ... (Kowalski, 2010).

b) publikacja 2 autorów:

Zawsze należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji.

Przykład: Jak sugerują Kowalski i Nowak (2014)...

Badania wskazują, iż... (Kowalski,  Nowak, 2014).

c) publikacja 3-5 autorów:

Przywołując pracę po raz pierwszy należy podać nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinakami i stawiając spójnik "i" pomiędzy dwoma ostatnimi nazwiskami.

Przykład: Jak sugerują Nowak, Kowalski i Kliś (2014) ...

Badania (Nowak, Kowalski i Kliś, 2014) wskazują, iż...

Przy kolejnych odwołaniach do tej samej pracy można zastosować określenie "i współpracownicy".

d) publikacja 6 i więcej autorów:

Należy wymienić nazwisko tylko pierwszego autora, zarówno gdy praca cytowana jest po raz pierwszy jak i w późniejszych przywołaniach.

e) powołując się na kilka prac należy wymienić je alfabetycznie, według nazwiska autora;

f) powołując się na kilka prac tego samego autora, wydanych w tym samym roku, po dacie podajemy oznaczenia a,b.c.

Bibliografia

Bibliografia powinna być stworzona alfabetycznie.

Wzór tworzenia zapisu bibliograficznego:

a) dla książki

Nazwisko/Nazwiska autora/-ów, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

np.Pikuła, N.G. (2015). Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

b) dla książki napisanej pod redakcją:

Nazwisko/Nazwiska,I (red.) (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo

Gerlach, R. Kulpa-Puszczyńska, A. Tomaszewska-Lipiec, R. (red.) (2008). Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

c) rozdziału w pracy zbiorowej:

Nazwisko/Nazwiska, I. (rok). Tytuł rozdziału. W:  Nazwiska (red.), Tytuł książki (strony rozdziału). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Waloszek, D. (2005). Przedszkole jako podstawa szkoły promującej rozwój człowieka. W: J. Kuma, J. Morbitzer (red.), Edukacja - szkoła - nauczyciele: promowanie rozwoju dziecka, (s. 184-191). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

d) artykuł w czasopiśmie:

Nazwisko/Nazwiska, I (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strony artykułu.

Furmanek, W. (2015). Problematyk języka pedagogiki (pracy). Labor et Educatio, 3/2015, 11-30.

Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu bibliograficznego.

e) źródła internetowe:

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(nr), strony. Pozyskano z: tu wpisać adres strony www.

Jeśli cytowany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, rozdziałem w książce czy też książką należy podać autora, datę publikacji, tytuł, informację o stronie skąd został pobrany tekst.

Artykuły nadsyłane do czasopisma Labor et Educatio powinny mieć następującą strukturę:

 1. Imię i nazwisko Autora

 2. Afiliacja Autora

 3. Tytuł artykułu w języku polskim

 4. Tytuł artykuły w języku angielskim

 5. Tekst właściwy z podziałem na śródtytuły

 6. Streszczenie w języku polskim

 7. Słowa klucz w języku polskim

 8. Streszczenie w języku angielskim

 9. Słowa klucz w języku angielskim

 10. Bibliografia

Informacja o czasopismie:

Labor et Educatio to recenzowane Czasopismo Naukowe Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wydawane w formie rocznika.

Wiecej informacji: http://www.ejournals.eu/Labor-et-Educatio/

 

Partnerzy:

 • ptpas
 • educatio
 • wsp
 • eco
 • include
 • rta
© 2019 All Rights Reserved